BestwinaBielsko-BiałaBuczkowiceCzechowice-DziedziceJasienicaJaworzeKozyPorąbkaSzczyrkWilamowiceWilkowice
Strona główna

informacje

Rekrutacja do jasienickich przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowychminy Jasienica rozpocznie się 12 lutego 2018 r. i potrwa do 3 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje dot. harmonogramu oraz kryteriów można znaleźć na stronie www.gzosip.jasienica.pl w zakładce Dla rodziców i uczniów -> Rekrutacja 2018/2019 lub w siedzibach poszczególnych szkół i przedszkoli.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkól podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica określa Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dopublicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.

 

Lp.

 Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  12.02.2018r.

do

08.03.2018r.

  23.04.2018r.

do

15.08.2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

  09.03.2018r.

do

13.03.2018r.

  16.08.2018r.

do

24.08.2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2018r.

godz. 10 00

27.08.2018r.

godz. 10 00

4

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  21.03.2018r. 
do 
27.03.2018r.

  28.08.2018r. 
do 
30.08.2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

  03.04.2018r.

godz. 10 00

  31.08.2018r.

godz. 10 00

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeprowadzona zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 610 ze zm.)

 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2018/2019 na wolne miejsca w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Jasienica rozpocznie się dnia 12 lutego 2018 r. , a zakończy dnia 3 kwietnia 2018 r.

 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych na terenie Gminy Jasienica, nie uczęszczających jeszcze do przedszkola lub zmieniających przedszkole.        

 1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci są zobowiązani do złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 lutego 2018 r. do 9 lutego2018 r. Rodzice są zobowiązani również do podpisania umowy na kolejny rok szkolny.

 

I. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone 
  w ustawie Prawo oświatowe - tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów ustawowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046 ze zm.)

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697 ze zm.)

 1. Dokumenty wymienione w pkt 5 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego - zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 1257 ze zm.) - odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

II. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, tzw. kryteria samorządowe .

 1. Kryteria samorządowe określają:  Uchwała Nr XXVIII/413/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 r. oraz  Uchwała Nr XXIX/434/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 kwietnia 2017 r.   Kryteria samorządowe są następujące :

 • Pozostanie obojga rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub samotnie wychowującej dzieci - 4 pkt

 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola - 2 pkt

 • Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły - 1 pkt

 • Pozostawanie jednego rodzica w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 1 pkt

 1. Na potwierdzenie spełniana przez kandydata kryteriów samorządowych, do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Jasienica oraz dzieci w wieku 2,5 lat, mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jasienica, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

 

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

Wnioski o przyjęcie do publicznych przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą być składane maksymalnie do trzech wybranych przedszkoli.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych 
na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica.

Lp.

 Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

12.02.2018r.

do

12.03.2018r.

04.04.2018r.

do

09.04.2018r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

  14.03.2018r.

10.04.2018r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  15.03.2018r.

godz. 10 00

11.04.2018r.

godz. 10 00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  23.03.2018r. 

18.04.2018r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

  03.04.2018r.

godz. 10 00

  31.08.2018r.

godz. 10 00

 

Kryteria naborudo klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły określa Uchwała nr XXXVIII/414/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasienica, w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie sąsiadującym bezpośrednio z obwodem wybranej szkoły

 

 3

 

Oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania

 

2.

 

Kontynuacja nauki w danej szkole po realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego

 

 3

 

Oświadczenie rodziców o miejscu realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego ich dziecka

3.

 

Rodzeństwo realizuje obowiązek szkolny w wybranej szkole

  2

 

Oświadczenie rodziców potwierdzające realizację obowiązku ich dzieci/dziecka w danej szkole

 

4.

 

Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje się w pobliżu szkoły

 

  2

 

Oświadczenie rodziców o ich miejscu pracy zawodowej

5.

 

W pobliżu szkoły zamieszkują krewni dziecka, wspierający rodziców lub rodzica w zapewnieniu należytej opieki

 

 2

 

Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych, którzy wspierają ich w zapewnieniu dziecku należytej opieki.

Źródło: UG Jasienica

 

 


dodano: 2018-02-09 | autor: Region
 

  
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące Cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. OK
Strona wygenerowana w 0.128 sek.